Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων:

«Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις  ΣΚΑΛΑ  Ανώνυμος Εταιρεία»

ΓΕΜΗ 123813254000

 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις  ΣΚΑΛΑ  Ανώνυμος Εταιρεία» σε τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων την 7η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην Παραλία Ραχών στο ισόγειο του ξενοδοχείου Σκάλα με τα κάτωθι θέματα:

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, της Έκθεσης Διαχείρισης και του Προσαρτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 2017.
  3. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
  4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών.
  5. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει ανεξαρτήτως κατάθεσης των μετοχών, πλην όμως υποχρεούται να καταθέσει το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ράχες 30-08-2018

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.